راهی آسان و راست بگزین، ای دوست
دور شو از راه بی کرانهٔ ترفنج