از جود قبا داری پوشیده مشهر
وز مجد بنا داری بر برده مشید