شمارهٔ ۲۲

عطار / مختارنامه / باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق

چون باد ز من میگذری چه تْوان کرد
چون خاک رهم میسپری چه تْوان کرد
هرچند که با تو آشنا میگردم
هر روز تو بیگانهتری چه تْوان کرد