شمارهٔ ۲۳

عطار / مختارنامه / باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق

بی پیش و پسی تو و پس و پیش تراست
دوری ز کم و بیش و کم و بیش تراست
در خاطر هیچ کسی نیاید هرگز
یک ذرّه از آن خوی که از خویش تراست