شمارهٔ ۲۴

عطار / مختارنامه / باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق

در عشق تو سوختم چه میسازی تو
در ششدره ماندهام چه میبازی تو
تو کار بسی داری و من عمر اندک
کی با من دل سوخته پردازی تو