شمارهٔ ۲۱

عطار / مختارنامه / باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق

محجوبم و از حجاب من آزادی
وز صلح من و عتاب من آزادی
من با تو حسابها بسی دارم و تو
دایم ز من و حساب من آزادی