تک‌بیت شمارهٔ ۸۳۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

عشق فکر دل افگار ز من دارد بیش
دایه پرهیز کند طفل چو بیمار شود