تک‌بیت شمارهٔ ۸۳۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

می‌خوردن مدام مرا بی‌دماغ کرد
عادت به هر دوا که کنی بی‌اثر شود