تک‌بیت شمارهٔ ۸۳۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

آن که از چشم تو افکند مرا بی تقصیر
چشم دارم به همین درد گرفتار شود