شمارهٔ ۱۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

چاک در پیرهن یوسف عقل افکندن
چشمه کاری است که در دست زلیخای دل است