شمارهٔ ۱۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

چشم خود را داده بود از آب حیوان خضر آب
تا غرور آیینه را از دست اسکندر گرفت