شمارهٔ ۱۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

نیست سودی که زیانش نبود در دنبال
بار می بندم ازان شهر که بازاری نیست