مزن وسمه بر ریش و ابروی خویش
جوانی ز دزدیدن سال نیست