ندارد کار با دون همتان عشق
تذرو مرده را شاهین نگیرد