تک‌بیت شمارهٔ ۸۹۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

کشتی عقل فکندیم به دریای شراب
تا ببینیم چه از آب برون می‌آید!