تک‌بیت شمارهٔ ۸۹۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

از دل خستهٔ من گر خبری می‌گیری
برسان آینه را تانفسی می‌آید