شمارهٔ ۴۷

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

جانا رخ چون تویی به حس نتوان دید
زر چون بینم به حس که مس نتوان دید
وصل تو به دو دست تهی نتوان یافت
روی تو به دو چشم نجس نتوان دید