شمارهٔ ۴۸

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

چون باد همی نیاید از سوی تو بر
کی چشم افتد به پرتو روی تو بر
چون مینرسد دست به یک موی تو بر
آن به که دهم جان به سر کوی تو بر