شمارهٔ ۴۹

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

جان نتواند هیچ سزاوار تو گشت
دل نتواند محرم دیدار تو گشت
ای بر شده بس بلند! کس نتواند
در گرد سراپردهٔ اسرار تو گشت