شمارهٔ ۴۶

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

هم عقل طلسم جسم و جان باز نیافت
هم گنج زمین و آسمان باز نیافت
خورشید هزار قرن بر پهلو گشت
یک ذرّه سراپای جهان باز نیافت