رباعی شمارهٔ ۴۵

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

دردا! که دلم خبر ز دلدار نیافت
از گلبن وصل تو بجز خار نیافت
عمری به امید حلقه زد بر در او
چون حلقه برون در، دگر بار نیافت