رباعی شمارهٔ ۴۶

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

عالم ز لباس شادیم عریان یافت
با دیدهٔ پر خون و دل بریان یافت
هر شام که بگذشت مرا غمگین دید
هر صبح که خندید مرا گریان یافت