رباعی شمارهٔ ۴۴

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

افسوس! که ایام جوانی بگذشت
سرمایهٔ عیش جاودانی بگذشت
تشنه به کنار جوی چندان خفتم
کز جوی من آب زندگانی بگذشت