شمارهٔ ۱۱

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

با ما بنشین که هر دو همدم بودیم
با یکدیگر پیش ز عالم بودیم
ای آنکه هزار ماه در تو نرسد
گویی که هزار سال با هم بودیم