شمارهٔ ۱۲

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

دل را که هزار باره در خون کشمش
وقت است که در خطهٔ بیچون کشمش
وان شاهدِ پردگی که جان دارد نام
مویش گیرم ز پرده بیرون کشمش