شمارهٔ ۱۰

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

بر جان و تنِ بیش بها میگریم
بر فرقتِ این دو آشنا میگریم
ای جان و تنِ به یکدگر یافته انس
بر روز جدائی شما میگریم