شمارهٔ ۵۶

عطار / مختارنامه / باب سی و پنجم: در صفت روی و زلف معشوق

هرکاو رخ تو بدید حیران ماند
وز لعل لب تو لب به دندان ماند
وانکس که سرِ زلفِ پریشانِ تو دید
کافر باشد اگر مسلمان ماند