شمارهٔ ۵۵

عطار / مختارنامه / باب سی و پنجم: در صفت روی و زلف معشوق

گر لعل لب تو آب حیوانم داد
ور چشم خوش تو قوت جانم داد
زلف تو به دست سخت میخواهم داشت
من این شیوه ز دست نتوانم داد