رباعی شمارهٔ ۷۶

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

یاری که نکو بخشد و بد بخشاید
گر ناز کند و گر نوازد شاید
روی تو نکوست، من بدانم خوشدل
کز روی نکو بجز نکویی ناید