رباعی شمارهٔ ۷۵

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

ای از کرمت مصلح و مفسد به امید
وز رحمت تو به بندگان داده نوید
شد موی سفید و من رها کرده نیم
در نامهٔ خود بجای یک موی سفید