رباعی شمارهٔ ۷۷

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

عالم ز لباس شادیم عریان دید
با دیدهٔ گریان و دل بریان دید
هر شام، که بگذشت مرا غمگین یافت
هر صبح، که خندید مرا گریان دید