رباعی شمارهٔ ۱۰۱

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

زین رفتن جان ربای درد افزایت
چون سازم و چون کنم پشیمان رایت
برخیزم و در وداع هجر آرایت
بندی سازم ز دست خود بر پایت