رباعی شمارهٔ ۱۰۲

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

آتش در زن ز کبریا در کویت
تا ره نبرد هیچ فضولی سویت
آن روی نکو ز ما بپوش از مویت
زیرا که به ما دریغ باشد رویت