تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

برنمی‌آیم به رنگی هر زمان چون نوبهار
سرو آزادم که دایم یک قبا باشد مرا