تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

تا ننوشانم، نگردد در مذاقم خوشگوار
در قدح چون خضر اگر آب بقا باشد مرا