تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

فیض صبح زنده‌دل بیش است از دلهای شب
مرگ پیران از جوانان بیشتر سوزد مرا