شمارهٔ ۶

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

ای روح! درین عالم غربت چونی
بیآنهمه پایگاه و رتبت چونی
سلطانِ جهانِ قدس بودی، اکنون
در صحبتِ نفس شوم صحبت چونی