شمارهٔ ۷

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

ای باز خرد! مباش گمراه آخر
بازآی به سوی ساعدِ شاه آخر
تو یوسفِ مصرِ قدسی ای جان عزیز!
تا کی باشی در بن این چاه آخر