شمارهٔ ۸

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

ای جانِ شریف! ترک این دنیی گیر
وز جسم ره عالم پر معنی گیر
ای جوهر پاک! قیمت خود بشناس
بگذر ز ملا و ملأِ اعلی گیر