شمارهٔ ۵

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

ای جان! چو تو از عالم بیچون آیی
در حسن ز هرچه هست افزون آیی
در پردهٔ نفس ماندهای صبرم نیست
تا آنچه توئی ز پرده بیرون آیی