رباعی شمارهٔ ۳۸

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

تا کی باشی ز دور نظارهٔ ما
ما چاره‌گریم و عشق بیچاره ما
جان کیست کمینه طفل گهوارهٔ ما
دل کیست یکی غریب آوارهٔ ما