رباعی شمارهٔ ۳۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

تا نقش خیال دوست با ماست دلا
ما را هم عمر خود تماشاست دلا
وانجا که مراد دل برآرید ای دل
یک خار به از هزار خرماست دلا