شمارهٔ ۱۴۱

جعدی سیاه دارد، کز کشی
پنهان شود بدو در سرخاره