شمارهٔ ۱۴۲

کز شاعران نوندمنم و نوگواره
یک بیت پرنیان کنم از سنگ خاره