شمارهٔ ۱۴۰

در راه نشابور دهی دیدم بس خوب
انگشتهٔ او را نه عدد بود و نه مره