شمارهٔ ۱۳۹

گر نعم‌های او چو چرخ دوان
همه خوابست و خواب باد فره