رباعی شمارهٔ ۲۹۰

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

یک چند در اسلام فرس تاخته‌ایم
یک چند به کفر و کافری ساخته‌ایم
چون قاعدهٔ عشق تو بشناخته‌ایم
از کفر به اسلام نپرداخته‌ایم