رباعی شمارهٔ ۲۸۹

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

چون می دانی همه ز خاک و آبیم
امروز همه اسیر خورد و خوابیم
در تو نرسیم اگر بسی بشتابیم
سرمایه تویی سود ز خود کی یابیم