رباعی شمارهٔ ۲۹۱

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

راحت همه از غمی برانداخته‌ایم
در بوتهٔ روزگار بگداخته‌ایم
کاری نو چو کار عاقلان ساخته‌ایم
نقدی به امید نسیه در باخته‌ایم