شمارهٔ ۱۴

عطار / مختارنامه / باب سی‏ام: در فراغت نمودن از معشوق

گر روشنی جمال خودب نمائی
دلها ببری و دیدهها بربائی
چون بند وجود ما ز هم بگشائی
آنگاه ز زیر پرده بیرون آئی